• Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành quan hệ quốc tế: Phần 1

  Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành quan hệ quốc tế: Phần 1

  It is designed to help students majorrng In International Affairs to gain understanding about current International issues, relatlons among nations In the world and development(s of the international situation. The course will be divided mto two blocks, namely Reading and Writing.

   87 p giadinh 26/11/2022 3 0

 • Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành quan hệ quốc tế: Phần 2

  Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành quan hệ quốc tế: Phần 2

  The first part, Reading, uses authentic materials from updated International news on widely-known rources such as ƠNN, BBC News, Reuters, The Times, The Guardian.... to Iincrease students” competence In reading comprehension skIlls while Introducing them to key terms in International issues.

   92 p giadinh 26/11/2022 3 0

 • Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam (Phần chung): Phần 1

  Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam (Phần chung): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình Luật hình sự trình bày các nội dung: Khái niệm, nhiệm cụ của luật hình sự và khoa học luật hình sự, lịch sử Luật Hình sự Việt Nam, các nguyên tắc của Luật Hình sự Việt Nam, đạo luật hình sự, trách nhiệm, khái niệm tội phạm và phân loại tội phạm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   191 p giadinh 26/11/2022 4 0

 • Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam (Phần chung): Phần 2

  Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam (Phần chung): Phần 2

  Phần 2 cuốn giáo trình Luật Hình sự Việt Nam trình bày các nội dung: Cấu thành phạm tội, khách thể của tội phạm, chủ thể của tội phạm, mặt chủ quan của tội phạm, các giai đoạn phạm tội, đồng phạm, các tình tiết loại trừ trách nhiệm hình sự, quyết định hình phạt,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   251 p giadinh 26/11/2022 3 0

 • Giáo trình Giám định tư pháp hình sự: Phần 1

  Giáo trình Giám định tư pháp hình sự: Phần 1

  Phần 1 của giáo trình "Giám định tư pháp hình sự" cung cấp cho học viên những nội dung về: một số vấn đề chung trong giám định tư pháp hình sự; một số lĩnh vực giám định tư pháp hình sự; giám định kỹ thuật tài liệu; giám định chữ viết;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   138 p giadinh 26/11/2022 4 0

 • Giáo trình Giám định tư pháp hình sự: Phần 2

  Giáo trình Giám định tư pháp hình sự: Phần 2

  Phần 2 của giáo trình "Giám định tư pháp hình sự" tiếp tục cung cấp cho học viên những nội dung về: một số lĩnh vực giám định tư pháp kỹ thuật hình sự khác; giám định pháp y; khám nghiệm tử thi; pháp y tâm thần;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   122 p giadinh 26/11/2022 3 0

 • Giáo trình môn học Kế toán quản trị: Phần 1

  Giáo trình môn học Kế toán quản trị: Phần 1

  "Giáo trình môn học Kế toán quản trị" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề chung về kế toán quản trị; Chi phí và phân loại chi phí; Phân tích biến động chi phí sản xuất; Các hệ thống tính giá thành sản phẩm trong kế toán quản trị;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   150 p giadinh 26/11/2022 4 0

 • Giáo trình môn học Kế toán quản trị: Phần 2

  Giáo trình môn học Kế toán quản trị: Phần 2

  "Giáo trình môn học Kế toán quản trị" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Phân tích mối quan hệ giữa chi phí - khối lượng và lợi nhuận; Thời giá tiền tệ và các phương pháp tính toán các chỉ tiêu liên quan đến đầu tư vốn; Thông tin kế toán cho việc ra các quyết định sản xuất kinh doanh; Định giá sản phẩm; Phân bổ chi phí bộ phận...

   209 p giadinh 26/11/2022 4 0

 • Giáo trình Tài chính doanh nghiệp: Phần 1 - TS. Bùi Văn Vần, TS. Vũ Văn Ninh (Đồng chủ biên)

  Giáo trình Tài chính doanh nghiệp: Phần 1 - TS. Bùi Văn Vần, TS. Vũ Văn Ninh (Đồng chủ biên)

  Phần 1 của giáo trình "Tài chính doanh nghiệp" cung cấp cho học viên những kiến thức về: tổng quan tài chính doanh nghiệp; các công cụ chủ yếu trong quản trị tài chính doanh nghiệp; báo cáo tài chính doanh nghiệp và các hệ số tài chính cơ bản; quyết định đầu tư vốn của doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   262 p giadinh 26/11/2022 2 0

 • Giáo trình Tài chính doanh nghiệp: Phần 2 - TS. Bùi Văn Vần, TS. Vũ Văn Ninh (Đồng chủ biên)

  Giáo trình Tài chính doanh nghiệp: Phần 2 - TS. Bùi Văn Vần, TS. Vũ Văn Ninh (Đồng chủ biên)

  Phần 2 của giáo trình "Tài chính doanh nghiệp" cung cấp cho học viên những kiến thức về: quyết định huy động vốn của doanh nghiệp; quyết định phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp; quản trị vốn và kế hoạch tài chính của doanh nghiệp; các vấn đề tài chính đặc biệt;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   360 p giadinh 26/11/2022 3 0

 • Giáo trình Luật hành chính Việt Nam 1: Phần 1 - TS. Nguyễn Duy Phương

  Giáo trình Luật hành chính Việt Nam 1: Phần 1 - TS. Nguyễn Duy Phương

  Giáo trình Luật hành chính Việt Nam 1: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Ngành luật hành chính, khoa học luật hành chính; quy phạm pháp luật hành chính và quan hệ pháp luật hành chính. Mời các bạn cùng tham khảo!

   32 p giadinh 26/11/2022 3 0

 • Giáo trình Luật hành chính Việt Nam 1: Phần 2 - TS. Nguyễn Duy Phương

  Giáo trình Luật hành chính Việt Nam 1: Phần 2 - TS. Nguyễn Duy Phương

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Luật hành chính Việt Nam 1: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Những nguyên tắc cơ bản trong quản lý hành chính nhà nước; những hình thức và phương pháp cơ bản trong quản lý hành chính nhà nước; vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính. Mời các bạn cùng tham khảo!

   74 p giadinh 26/11/2022 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số