• Bài giảng Quản trị chiến lược toàn cầu: Chương 1 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Quản trị chiến lược toàn cầu: Chương 1 - ĐH Thương Mại

  Giới thiệu đến các bạn nội dung Bài giảng Quản trị chiến lược toàn cầu: Chương 1 được trình bày như sau: Một số khái niệm cơ bản, khái niệm chiến lược toàn cầu và quản trị chiến lược toàn cầu,...

   38 p giadinh 26/05/2021 6 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược toàn cầu: Chương 2 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Quản trị chiến lược toàn cầu: Chương 2 - ĐH Thương Mại

  Nội dung chính của Bài giảng Quản trị chiến lược toàn cầu: Chương 2 được trình bày như sau Tổng quan về môi trường kinh doanh toàn cầu, đánh giá tính hấp dẫn của thị trường một quốc gia, các yếu tố thúc đẩy DN toàn cầu hóa, các yếu tố cản trở DN toàn cầu hóa,...Mời các bạn cùng tham khảo.

   42 p giadinh 26/05/2021 6 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược toàn cầu: Chương 3 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Quản trị chiến lược toàn cầu: Chương 3 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Quản trị chiến lược toàn cầu: Chương 3 Chuỗi giá trị và lợi thế cạnh tranh toàn cầu gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Chuỗi giá trị, lợi thế cạnh tranh toàn cầu,...

   32 p giadinh 26/05/2021 8 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược toàn cầu: Chương 4 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Quản trị chiến lược toàn cầu: Chương 4 - ĐH Thương Mại

  Nội dung chính của Bài giảng Quản trị chiến lược toàn cầu: Chương 4 Các loại hình chiến lược trong kinh doanh toàn cầu gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Các loại hình chiến lược từ khung tích nhập toàn cầu - thích ứng địa phương, chiến lược cạnh tranh trong kinh doanh toàn cầu,...

   41 p giadinh 26/05/2021 5 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược toàn cầu: Chương 6 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Quản trị chiến lược toàn cầu: Chương 6 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Quản trị chiến lược toàn cầu: Chương 6 Liên minh chiến lược và sáp nhập & mua lại toàn cầu gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Liên minh chiến lược toàn cầu, sáp nhập và mua lại toàn cầu,...Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p giadinh 26/05/2021 6 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược toàn cầu: Chương 5 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Quản trị chiến lược toàn cầu: Chương 5 - ĐH Thương Mại

  Nội dung chính của Bài giảng Quản trị chiến lược toàn cầu: Chương 5 được trình bày như sau: Mô hình hoạch định chiến lược toàn cầu tổng quát, tham vọng toàn cầu, định vị toàn cầu, hệ thống kinh doanh toàn cầu, tổ chức toàn cầu,...

   50 p giadinh 26/05/2021 6 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược toàn cầu: Chương 7 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Quản trị chiến lược toàn cầu: Chương 7 - ĐH Thương Mại

  Nội dung chính của Bài giảng Quản trị chiến lược toàn cầu: Chương 7 được trình bày như sau: Quản trị marketing toàn cầu, phân đoạn thị trường toàn cầu, định vị sản phẩm và thương hiệu toàn cầu, định giá toàn cầu, phân phối toàn cầu, truyền thông toàn cầu, quản trị nhân sự toàn cầu,...

   32 p giadinh 26/05/2021 5 0

 • Bài giảng Kiểm toán doanh nghiệp - Chương 1

  Bài giảng Kiểm toán doanh nghiệp - Chương 1

  Chương này giúp người học: Hiểu được tổng quan về công cụ đầu tư tài chính, hiểu được tổng quan về BCTC hợp nhất, hiểu được phương pháp lập BCTC hợp nhất, lập và trình bày các chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất.

   33 p giadinh 26/05/2021 7 0

 • Bài giảng Kiểm toán doanh nghiệp - Chương 0

  Bài giảng Kiểm toán doanh nghiệp - Chương 0

  Môn học này giúp người học tìm hiểu đặc điểm nghiệp vụ, kiểm soát nội bộ và vận dụng các thủ tục kiểm toán đối với các khoản mục chủ yếu trên Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp như Kiểm toán Tiền; Kiểm toán Hàng tồn kho; Kiểm toán Giá vốn hàng bán; Kiểm toán Doanh thu & Nợ phải thu; Kiểm toán Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu.

   7 p giadinh 26/05/2021 6 0

 • Bài giảng Kiểm toán doanh nghiệp - Chương 2

  Bài giảng Kiểm toán doanh nghiệp - Chương 2

  Chương này giúp người học: Phân biệt được sai sót trong KT, thay đổi CSKT, thay đổi ước tính KT, vận dụng được PP điều chỉnh hồi tố và điều chỉnh phi hồi tố, nắm được cách trình bày BCTC những thông tin liên quan do điều chỉnh sai sót năm trước, thay đổi CSKT, ước tính KT.

   7 p giadinh 26/05/2021 5 0

 • Bài giảng Kiểm toán doanh nghiệp - Chương 3

  Bài giảng Kiểm toán doanh nghiệp - Chương 3

  Chương này giúp người học: Phân biệt được các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm, kế toán các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm cần điều chỉnh.

   5 p giadinh 26/05/2021 5 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 3: Bài 1 - TS. Nguyễn Thị Mai Anh

  Bài giảng Kế toán tài chính 3: Bài 1 - TS. Nguyễn Thị Mai Anh

  'Bài giảng Kế toán tài chính 3 - Bài 1: Kế toán trong doanh nghiệp kinh doanh thương mại nội địa' được biên soạn giúp người học nắm được các kiến thức về đặc điểm của hoạt động kinh doanh thương mại nội địa; Tính giá hàng hóa; Kế toán mua hàng hóa; Kế toán bán hàng hóa và các trường hợp xuất hàng hóa khác; Kế toán xác định kết quả kinh...

   69 p giadinh 26/05/2021 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số