• Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống: Chương 7 - Nguyễn Nhật Quang

  Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống: Chương 7 - Nguyễn Nhật Quang

  Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống: Chương 7, chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: phân tích sự tương tác; mô hình hóa sự tương tác với biểu đồ trình tự; mô hình hóa sự tương tác với biểu đồ giao tiếp; đối chiếu, chỉnh sửa các mô hình cấu trúc và tương tác; bài tập tổng hợp;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết...

   71 p giadinh 26/11/2022 2 0

 • Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống: Chương 6 - Nguyễn Nhật Quang

  Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống: Chương 6 - Nguyễn Nhật Quang

  Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống: Chương 6, chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: phân tích cấu trúc; mục đích của phân tích cấu trúc; đối tượng và lớp; phát hiện các lớp lĩnh vực; phát hiện các lớp tham gia các ca sử dụng; bài tập tổng hợp;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   66 p giadinh 26/11/2022 3 0

 • Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống: Chương 8 - Nguyễn Nhật Quang

  Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống: Chương 8 - Nguyễn Nhật Quang

  Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống: Chương 8, chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: phân tích hành vi; khái niệm hành vi; mô hình hóa sự ứng xử với biểu đồ máy trạng thái; đối chiếu giữa các mô hình động và các mô hình tĩnh; bài tập tổng hợp;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   44 p giadinh 26/11/2022 3 0

 • Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống: Chương 1 - Nguyễn Nhật Quang

  Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống: Chương 1 - Nguyễn Nhật Quang

  Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống: Chương 1, chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: giới thiệu môn học phân tích và thiết kế hệ thống thông tin hướng đối tượng; phân tích và thiết kế hệ thống thông tin; mô hình hóa hướng đối tượng;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   12 p giadinh 26/11/2022 3 0

 • Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống: Chương 5 - Nguyễn Nhật Quang

  Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống: Chương 5 - Nguyễn Nhật Quang

  Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống: Chương 5, chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: phân tích chức năng; mục đích của phân tích chức năng; mô hình hóa nghiệp vụ với biểu đồ hoạt động; mô hình hóa yêu cầu chức năng với biểu đồ ca sử dụng; bài tập tổng hợp;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   35 p giadinh 26/11/2022 3 0

 • Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống: Chương 2 - Nguyễn Nhật Quang

  Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống: Chương 2 - Nguyễn Nhật Quang

  Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống: Chương 2, chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: giới thiệu ngôn ngữ mô hình hóa UML; lịch sử phát triển của ngôn ngữ mô hình hóa UML; các góc nhìn của UML; các biểu đồ được sử dụng trong UML; các công cụ mô hình hóa UML miễn phí;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   22 p giadinh 26/11/2022 3 0

 • Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống: Chương 3 - Nguyễn Nhật Quang

  Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống: Chương 3 - Nguyễn Nhật Quang

  Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống: Chương 3, chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: giới thiệu quy trình phát triển phần mềm; định nghĩa về quy trình phát triển phần mềm (PTPM); một số quy trình phát triển phần mềm thông dụng; quy trình RUP;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   40 p giadinh 26/11/2022 2 0

 • Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống: Chương 9 - Nguyễn Nhật Quang

  Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống: Chương 9 - Nguyễn Nhật Quang

  Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống: Chương 9, chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: thiết kế kiến trúc tổng thể của hệ thống; mục đích của thiết kế kiến trúc tổng thể; phân rã hệ thống thành các hệ thống con; mô tả các thành phần vật lý của hệ thống; bố trí các thành phần khả thi vào các nút phần cứng;... Mời các...

   44 p giadinh 26/11/2022 3 0

 • Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống: Chương 4 - Nguyễn Nhật Quang

  Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống: Chương 4 - Nguyễn Nhật Quang

  Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống: Chương 4, chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: phân tích môi trường và nhu cầu; mục đích; phương pháp tiến hành; xây dựng tài liệu tổng quan hệ thống; hoạch định dự án;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   9 p giadinh 26/11/2022 2 0

 • Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống: Chương 10 - Nguyễn Nhật Quang

  Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống: Chương 10 - Nguyễn Nhật Quang

  Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống: Chương 10, chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: thiết kế chi tiết lớp; thiết kế dữ liệu; mục đích của thiết kế chi tiết; quy trình thiết kế chi tiết; thiết kế chi tiết các tầng; bài tập tổng hợp;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   58 p giadinh 26/11/2022 2 0

 • Bài giảng Mạng máy tính: Chương 2 - ĐH Giao thông Vận tải

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 2 - ĐH Giao thông Vận tải

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 2 Tầng ứng dụng cung cấp cho người học những kiến thức như: Các nguyên lý tầng ứng dụng; Web và HTTP; Thư điện tử-SMTP, POP3, IMAP; Ứng dụng 2P2. Mời các bạn cùng tham khảo!

   88 p giadinh 26/11/2022 2 0

 • Bài giảng Mạng máy tính: Chương 1 - ĐH Giao thông Vận tải

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 1 - ĐH Giao thông Vận tải

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 1 Tổng quan mạng máy tính cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khái niệm cơ bản; Các thành phần cơ bản của mạng; Phân loại mạng máy tính; Các mô hình kết nối mạng; Kiến trúc hạ tầng vật lý mạng internet; Lịch sử ra đời và phát triển mạng internet. Mời các bạn cùng tham khảo!

   82 p giadinh 26/11/2022 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số