• Giáo trình Lập trình cấu trúc (Pascal)

  Giáo trình Lập trình cấu trúc (Pascal)

  "Giáo trình Lập trình cấu trúc (Pascal) - Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội" trang bị cho người học kiến thức về các thành phần cơ bản của ngôn ngữ; Các kiểu dữ liệu cơ sở; Khai báo, biểu thức và câu lệnh; Thủ tục vào, ra dữ liệu; Các câu lệnh điều kiện và câu lệnh chọn; Thực hành turbo pascal; Kiểu vô hướng liệt kê và kiểu đoạn con;...

   91 p giadinh 27/08/2021 21 0

 • Giáo trình Công nghệ Java

  Giáo trình Công nghệ Java

  Nội dung của giáo trình bao gồm 7 chương: Chương 1 giới thiệu tổng quan về ngôn ngữ lập trình Java; Chương 2 trình bày những khái niệm căn bản về lập trình Java; Chương 3 trình bày chi tiết các khái niệm về lớp, lớp nội, đối tượng, kế thừa…; Chương 4 giới thiệu lập trình giao diện bằng SWING; Chương 5 trình bày về luồng và tập tin như luồng...

   226 p giadinh 29/07/2021 39 0

 • Phát hiện mã độc IoT botnet dựa trên đồ thị PSI với mô hình Skip-gram

  Phát hiện mã độc IoT botnet dựa trên đồ thị PSI với mô hình Skip-gram

  Trong bài viết này, nhóm tác giả đề xuất hướng thu thập đặc trưng của mã độc Botnet trên các thiết bị IoT thông qua việc xây dựng đồ thị PSI. Sau đó, mô hình mạng nơ-ron CNN được sử dụng để cải thiện hiệu quả phân lớp các tập tin mã độc và lành tính.

   8 p giadinh 28/06/2021 22 0

 • Phân cụm dựa trên logic mờ trong khảo sát thời gian sống cho mạng cảm biến không dây

  Phân cụm dựa trên logic mờ trong khảo sát thời gian sống cho mạng cảm biến không dây

  Bài viết đi sâu nghiên cứu và mở rộng các thuật toán phân cụm đối với sự ảnh hưởng trực tiếp đến việc khảo sát, phân tích thời gian sống (LifeTime) của các thành phần cấu thành của mạng cảm biến không dây (Wireless Sensor Network).

   5 p giadinh 28/06/2021 26 0

 • Chuyển đổi và phân tích dữ liệu mạng xã hội với mô hình dữ liệu RDF

  Chuyển đổi và phân tích dữ liệu mạng xã hội với mô hình dữ liệu RDF

  Mạng xã hội ngày càng đóng vai trò rất to lớn và không thể thay thế trong thời đại số hiện nay. Việc sử dụng có hiệu quả dữ liệu mạng xã hội cho các dịch vụ thông tin đa dạng trong phát triển kinh tế, xã hội, khoa học và giáo dục. Dữ liệu mạng xã hội, chẳng hạn như Facebook, Tweeter hay Zalo điều cơ bản được biểu diễn theo mô hình dữ liệu...

   16 p giadinh 28/06/2021 26 0

 • Nghiên cứu mạng nơ ron nhân tạo và ứng dụng vào nhận dạng chữ số viết tay

  Nghiên cứu mạng nơ ron nhân tạo và ứng dụng vào nhận dạng chữ số viết tay

  Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả đã tìm hiểu về một số mô hình mạng nơ-ron nhân tạo để ứng dụng vào việc nhận dạng chữ số viết tay. Mô hình được lựa chọn là mô hình mạng nơ-ron nhân tạo đa lớp MLP (Multi-Layer Perceptron). Mô hình mạng nơ-ron này là một mô hình không quá phức tạp và phù hợp để ứng dụng vào nhận dạng chữ số viết tay.

   14 p giadinh 28/06/2021 23 0

 • Ứng dụng mạng nơron nhân tạo trong phát hiện xâm nhập mạng dựa vào tần suất lời gọi hệ thống với bộ dữ liệu ADFA-LD

  Ứng dụng mạng nơron nhân tạo trong phát hiện xâm nhập mạng dựa vào tần suất lời gọi hệ thống với bộ dữ liệu ADFA-LD

  Trong bài viết này sẽ trình bày phương pháp phát hiện xâm nhập sử dụng thông tin thu thập trên máy trạm (host-based IDS) của bộ dữ liệu ADFA-LD dựa vào tần suất lời gọi hệ thống bằng phương pháp phân tích thành phần chính được sử dụng trong tiền xử lý dữ liệu, sau đó áp dụng mô hình mạng nơron nhân tạo để phát hiện xâm nhập trái phép.

   8 p giadinh 28/06/2021 21 0

 • Phương pháp xác suất cải tiến sử dụng mạng bayes đánh giá rủi ro trong lập lịch dự án phần mềm

  Phương pháp xác suất cải tiến sử dụng mạng bayes đánh giá rủi ro trong lập lịch dự án phần mềm

  Bài viết đề xuất bộ chỉ số nguy cơ rủi ro trong lập lịch dự án phần mềm đồng thời xem xét xây dựng và thử nghiệm công cụ xác suất CKDY để đánh giá các rủi ro trong quá trình lập lịch dự án phần mềm. Mô hình đánh giá sử dụng Mạng Bayes, tập trung vào các chỉ số rủi ro tác động nhiều nhất đến quá trình lập lịch dự án.

   17 p giadinh 28/06/2021 21 0

 • Dự báo thời tiết ứng dụng mạng nơ ron nhân tạo và thuật toán Bayes

  Dự báo thời tiết ứng dụng mạng nơ ron nhân tạo và thuật toán Bayes

  Trong bài viết sử dụng hai thuật toán trong học máy: thuật toán lan truyền ngược và Bayes để cùng dự báo thời tiết tỉnh Hải Dương. Dữ liệu cho bài toán thu thập được theo từng ngày từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn từ năm 2013 – 2015 dùng cho pha học (70% tổng dữ liệu) và pha chạy (30%). Một số kết quả thử nghiệm ban đầu được trình bày và...

   5 p giadinh 28/06/2021 22 0

 • Phát hiện cháy rừng bằng mạng nơ ron học sâu, dựa trên khói và lửa thu nhận được từ camera giám sát

  Phát hiện cháy rừng bằng mạng nơ ron học sâu, dựa trên khói và lửa thu nhận được từ camera giám sát

  Trong bài viết này, các tác giả nghiên cứu mạng nơ ron học sâu (CNN - Convolutional Neural Network)[1] cho bài toán phát hiện lửa cũng như khói bằng việc xử lí dữ liệu từ camera giám sát nhằm phát hiện, cảnh báo cháy rừng.

   8 p giadinh 28/06/2021 19 0

 • Ứng dụng mạng nơ ron nhân tạo trong nhận dạng và dự báo

  Ứng dụng mạng nơ ron nhân tạo trong nhận dạng và dự báo

  Bài viết này ứng dụng thuật toán lan truyền ngược của mạng nơ ron cho dự báo thời tiết tỉnh Điện Biên và nhận dạng biển số xe máy. Dữ liệu cho dự báo được thu thập từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn từ năm 2015–10/2017 theo ngày (dùng cho pha học 70%, pha chạy 30% tổng dữ liệu). Dữ liệu cho bài toán nhận dạng biển số xe được lấy mẫu từ 64...

   7 p giadinh 28/06/2021 20 0

 • Hệ thống khuyến nghị cộng tác dựa trên phân cụm bán giám sát mờ và ứng dụng trong mạng hợp tác khoa học

  Hệ thống khuyến nghị cộng tác dựa trên phân cụm bán giám sát mờ và ứng dụng trong mạng hợp tác khoa học

  Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm đề xuất một hệ thống khuyến nghị cộng tác dựa trên phân cụm bán giám sát mờ để khắc phục nhược điểm của phương pháp phân cụm nhị phân đối với những dữ liệu thưa và không cân bằng.

   8 p giadinh 28/06/2021 21 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số