Bài giảng Lý thuyết tài chính - tiền tệ, tín dụng - ngân hàng

Bài giảng Lý thuyết tài chính - tiền tệ, tín dụng - ngân hàng trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về tài chính và hệ thống tài chính; Tài chính công; Tài chính doanh nghiệp; Thị trường tài chính; Tổng quan về tiền tệ; Cung cầu tiền tệ, chính sách tiền tệ; Lạm phát tiền tệ.