Đánh giá các tác động của ngân hàng nhà nước đến xử lý nợ xấu của hệ thống ngân hàng thương mại

Bài viết đề cập đến tình hình nợ xấu của hệ thống NHTM tính tới thời điểm 6/2014 và đánh giá những chỉ đạo của NHNN tác động tích cực hay tiêu cực đến vấn đề xử lý nợ xấu ở mỗi NHTM, qua đó làm cơ sở để tiến hành các biện pháp xử lý nợ xấu trong thời gian tới.