Dạy và học tiếng Anh chuyên ngành trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa

Tiếng Anh hiện nay được xem là ngôn ngữ toàn cầu (Global language hay Lingua franca), do đó công tác dạy và học tiếng Anh là bộ phận không thể tách rời với xu thế hội nhập và toàn cầu hóa hiện nay.