Độ “tin cậy” và độ “xác trị” trong xây dựng, thiết kế bài kiểm tra đánh giá năng lực tiếng Anh, những điểm cần lưu ý đối với giảng viên

Bài viết nêu ra một vài vấn đề có liên quan tới quá trình xây dựng và thiết kế một bài kiểm tra năng lực trong chương trình học tiếng Anh sẽ được nêu lên và thảo luận.