Ebook 12 phương pháp khích lệ nhân viên tiền không làm được: Phần 1

Nội dung phần 1 cuốn sách "12 phương pháp khích lệ nhân viên tiền không làm được gồm có 3 chương: chương I - Nhân viên giỏi là nhờ có sự khích lệ, chương II - Thành công của việc khích lệ bắt đầu từ việc thay đổi tư duy quản lí, chương III - Khích lệ hiệu quả – quy tắc đối với nhân viên mới.