Ebook Lý thuyết tổng quát về việc làm lãi suất tiền tệ: Phần 1

"Ebook Lý thuyết tổng quát về việc làm lãi suất tiền tệ: Phần 1" được biên soạn nhằm giới thiệu đến các bạn kiến thức về lý thuyết tổng quát; Những định đề của kinh tế học cổ điển; Nguyên lý cầu thực tế; Chọn các đơn vị; Dự kiến khi quyết định sản lượng và việc làm; Xét thêm về ý nghĩa của tiết kiệm và đầu tư; Khuynh hướng bên trong tiêu dùng và số nhân.