Ebook Nghệ thuật lên kế hoạch kinh doanh hiệu quả – Bộ sách creating success (Phần 1)

Nội dung phần 1 của ebook "Nghệ thuật lên kế hoạch kinh doanh hiệu quả" trình bày sơ lược về bản kế hoạch kinh doanh, cấu trúc bản kế hoạch kinh doanh, tóm tắt dự án kinh doanh, thực trạng kinh doanh, thị trường kinh doanh và hoạt động kinh doanh.