Ebook Những nguyên lý quản trị bất biến mọi thời đại

'Ebook Những nguyên lý quản trị bất biến mọi thời đại' trình bày trách nhiệm của nhà quản lý, học thuyết kinh doanh và quyết định một cách hiệu quả của các nhà kinh doanh; thế giới của nhà quản lý, thông tin các nhà quản trị thực sự cần, sự ra đời của tổ chức mới...