Ebook Thiết kế sự tăng trưởng: Phần 1

Quyển sách là một minh họa tuyệt vời cho văn hóa học hỏi trong suốt 128 năm lịch sử của Coca-Cola. Bạn sẽ tìm thấy trong quyển sách 12 bài học cốt lõi mà Coke đã học được từ cộng đồng startup và cách chúng tôi ứng dụng vào công việc hằng ngày ra sao. Phần 1 mang đến các nội dung chính sau: Thiết kế quy mô linh hoạt, cách thiết kế tạo ra giá trị và giúp bạn hình dung được một "thiết kế mục tiêu"; Phân tích cách công ty Coca-Cola sử dụng thiết kế một cách chiến lược để phát triển Coca-Cola,...