Ebook Tổng ôn ngữ pháp tiếng Anh: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Tổng ôn ngữ pháp tiếng Anh" tiếp tục trình bày các chủ đề tiếng Anh sau: Động từ khuyết thiếu; Câu tường thuật; Mệnh đề quan hệ; Mạo từ; Giới từ; Liên từ; Trật tự tính từ; Phát âm - trọng âm; Câu đồng nghĩa; Kết hợp câu;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.