Ebook Trí tuệ nhân tạo - Lập trình tiến hóa

Trí tuệ nhân tạo trong lập trình tiến hóa trình bày các nội dung chính sau: Thuật giải di truyền; Thuật giải di truyền – Cơ chế thực hiện và nguyên lý hoạt động; Tối ưu số; Biểu diễn nhiễm sắc thể cho bài toán tối ưu số; Xử lý ràng buộc; Tối ưu tổ hợp; Bài toán người du lịch. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.