Fintech - những tác động tới lĩnh vực tài chính và ngân hàng tại Việt Nam hiện nay

Bài viết sẽ nghiên cứu về thực trạng Fintech tác động tới lĩnh vực tài chính - ngân hàng ở Việt Nam trong những năm gần đây cũng như gợi mở một số giải pháp cho Việt Nam trong thời gian tới.