Giáo trình Lập trình cấu trúc (Pascal)

"Giáo trình Lập trình cấu trúc (Pascal) - Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội" trang bị cho người học kiến thức về các thành phần cơ bản của ngôn ngữ; Các kiểu dữ liệu cơ sở; Khai báo, biểu thức và câu lệnh; Thủ tục vào, ra dữ liệu; Các câu lệnh điều kiện và câu lệnh chọn; Thực hành turbo pascal; Kiểu vô hướng liệt kê và kiểu đoạn con; Lặp FOR, WHILE và Repeat; Chương trình con (thủ tục và hàm); Kiểu dữ liệu có cấu trúc - kiểu mảng; Xâu ký tự; Kiểu bản ghi; Dữ liệu kiểu tệp; Màn hình và chế độ graphic.