Giáo trình Lập trình nâng cao (Trên ngôn ngữ Pascal)

Mục đích biên soạn cuốn giáo trình là cung cấp cho người đọc một tài liệu đơn giản, cô đọng những kiến thức về lập trình nâng cao. Giáo trình bao gồm 6 chương và 4 phụ lục. Nội dung chính của các chương như sau: Chương 1, chương trình con - thủ tục và hàm; Chương 2, các kiểu dữ liệu có cấu trúc; Chương 3, đơn vị chương trình và thư viện chuẩn; Chương 4, con trỏ và cấu trúc động; Chương 5, giải thuật đệ quy; Chương 6, đồ họa. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.