Giáo trình Nguyên lý và nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Phần 1

Giáo trình Nguyên lý và nghiệp vụ ngân hàng thương mại gồm có 12 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có 7 chương với những nội dung cụ thể sau: Chương 1: Tổng quan về ngân hàng thương mại, chương 2: Những đặc thù trong kinh doanh ngân hàng, chương, 3: Nguyên lý hoạt động NHTM, chương 4: Nghiệp vụ nguồn vốn của NHTM, chương 5: Tổng quan về nghiệp vụ tín dụng ngân hàng, chương 6: Nghiệp vụ cho vay doanh nghiệp, chương 7: Nghiệp vụ cho vay tiêu dùng.