Giáo trình Nguyên lý và nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Phần 2

Giáo trình Nguyên lý và nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Phần 2 gồm có 5 chương như sau: Chương 8: Nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng, chương 9: Nghiệp vụ thanh toán trong nước, chương 10: Nghiệp vụ thanh toán quốc tế, chương 11: Nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối, chương 12: Nghiệp vụ marketing và dịch vụ khách hàng.