Giáo trình Phân tích thiết kế hướng đối tượng: Phần 1 - PGS.TS. Đặng Văn Đức

'Giáo trình Phân tích thiết kế hướng đối tượng: Phần 1 - PGS.TS. Đặng Văn Đức' gồm 5 chương với các nội dung chương mở đầu; Khái quát về UML; Mô hình hóa trường hợp sử dụng; Mô hình hóa tương tác đối tượng; biểu đồ lớp và gói.