Giáo trình Phân tích thiết kế hướng đối tượng: Phần 2 - PGS.TS. Đặng Văn Đức

'Giáo trình Phân tích thiết kế hướng đối tượng: Phần 2 - PGS.TS. Đặng Văn Đức' nối tiếp phần 1 gồm chương với các kiến thức đó là biểu đồ chuyển trạng thái và biểu đồ hoạt động; Biểu đồ kiến trúc vật lý và phát sinh mã trình; Ví dụ áp dụng; Mã trình phát sinh trong rose.