Giáo trình Quản trị chất lượng: Phần 2

Giáo trình "Quản trị chất lượng" nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản nhất và những hiểu biết, kỹ năng cần thiết để nghiên cứu, áp dụng những nội dung cơ bản về quản trị chất lượng - một trong những vấn đề quản trị cơ bản của doanh nghiệp, các tổ chức sau khi ra trường. Giáo trình được kết cấu thành 8 chương và chia làm 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: các công cụ và kỹ thuật quản trị chất lượng; các mô hình quản trị chất lượng; triển khai hệ thống quản trị chất lượng trong tổ chức; kiểm tra, đánh giá chất lượng; quản lý nhà nước về chất lượng;... Mời các bạn cùng tham khảo!