Giáo trình Quản trị ngân hàng thương mại

Nội dung của giáo trình gồm có 5 chương với các nội dung: phân tích báo cáo tài chính ngân hàng, mô hình đo lường lợi nhuận và rủi ro trong hoạt động ngân hàng, phân tích hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại, quản trị nghiệp vụ đầu tư của ngân hàng thương mại và quản trị nguồn vốn và thanh khoản của ngân hàng thương mại.