Hoàn thiện pháp luật bảo vệ môi trường để đáp ứng những thách thức hiện nay

Bài viết sẽ tập trung vào nghiên cứu, phân tích những vấn đề lý luận, thực trạng, thách thức trong vấn đề bảo vệ môi trường và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo vệ môi trường hiện nay.