Hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới tại Việt Nam

Trong bài viết này, tác giả phân tích những vấn đề: Sự khác biệt về quan niệm đồng tính giữa phương đông và phương tây; Vấn đề hợp pháp hóa “hôn nhân đồng giới”; Sự cần thiết phải hợp pháp hóa “hôn nhân đồng giới” tại Việt Nam.