Làm thế nào để tạo ra cộng hưởng từ hoạt động sáp nhập và mua lại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại là trọng tâm của tái cơ cấu kinh tế; trong đó công cụ M&A là phương thức chủ yếu để thực hiện tái cơ cấu với mục tiêu tạo ra ngân hàng mới tốt hơn. Với cách tiếp cận này bài viết bao gồm các nội dung chính: Cộng hưởng thông qua M&A là gì? Thực trạng hệ thống ngân hàng thương mại Việt nam hiện nay? Và Làm thế nào để tạo ra cộng hưởng từ M&A các ngân hàng thương mại.