Một số đặc điểm ngôn ngữ thường gặp trong phần thi nghe tả tranh của bài thi trình độ B1 Cambridge

Bài nghiên cứu tìm ra một số đặc điểm ngôn ngữ thường gặp trong phần thi nghe tả tranh bài thi nghe Tiếng Anh quốc tế trình độ B1 của Cambridge. Bài thi này được áp dụng để đánh giá trình độ kỹ năng nghe cho sinh viên, không chuyên và học viên cao học trường Đại học Nha Trang.