Nghiên cứu ứng dụng phương pháp diễn ngôn trong giảng dạy môn Viết học thuật tại Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh

Các phương pháp truyền thống hiện nay vẫn chiếm ưu thế trong nhiều lớp dạy viết tại các cơ sở đào tạo đại học tại Việt Nam (Nguyễn Thị Mai & Hall, 2016). Do đó, nhóm tác giả đã áp dụng phương pháp diễn ngôn trong giảng dạy môn viết tiếng Anh học thuật để tìm hiểu xem liệu phương pháp này có thể mang lại kết quả tốt hơn trong việc cải thiện thành tích cũng như thái độ học tập của sinh viên hay không