Nghiên cứu về Bộ Chỉ số Chất lượng kiểm toán của các quốc gia trên thế giới

Chất lượng kiểm toán là một trong những yếu tố quan trọng góp phần gia tăng độ tin cậy của thông tin trên báo cáo tài chính (BCTC). Mặc dù hiện tại không có cách tiếp cận chung để đo lường chất lượng kiểm toán, nhưng gần đây một số tổ chức của các quốc gia trên thế giới đã đề xuất, thiết lập nên Bộ chỉ số chất lượng kiểm toán (AQIsAudit Quality Indicators) có thể sử dụng để đo lường, đánh giá chất lượng kiểm toán, cung cấp cơ sở để so sánh giữa các cuộc kiểm toán và hãng kiểm toán khác nhau.