Nghiên cứu về giao tiếp liên văn hóa: Việc đáp lại lời than phiền giữa người Việt Nam và người Anh

Nghiên cứu này nhằm mục đích điều tra các chiến lược ưa thích mà người Anh và người Việt Nam sử dụng để đáp lại lời than phiền. Hơn thế nữa, bài viết còn nhằm tìm hiểu sự khác biệt khi người giao tiếp sử dụng những chiến lược trong những tình huống khác nhau và những người đối thoại khác nhau.