Quản lý an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện nay

Trong bài viết này, tác giả muốn đề cập về sự cần thiết và thực trạng trong việc quản lý an toàn thực phẩm trên cơ sở quy định của pháp luật, từ đó đưa ra kiến nghị để hoàn thiện hơn những quy định của pháp luật trong việc quản lý an toàn thực phẩm hiện nay.