Sử dụng các bài hát tiếng Anh trong dạy và học tiếng Anh: Một cách tiếp cận hiệu quả và thú vị

Bài viết chỉ ra một số tính chất đặc trưng của các bản tình ca tiếng Anh, giá trị của chúng và qua đó sự thú vị và hiệu quả của việc sử dụng các bản tình ca trong quá trình dạy và học tiếng Anh.