Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 02+03/2016

Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 02+03/2016 trình bày các nội dung chính sau: Vai trò của Quốc hội trong việc quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phương pháp tiếp cận và một số vướng mắc về nội dung khi điều chỉnh quyền biểu tình bằng luật, bàn về một số vấn đề liên quan đến Luật Tiếp cận thông tin,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.