Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 18/2020

Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 18/2020 trình bày các nội dung chính sau: Kinh tế Việt Nam năm 2020: Đồng lòng vượt qua khó khăn trong bối cảnh tác động của đại dịch Covid 19; Tình trạng khẩn cấp theo quy định của hiến pháp và công ước; Góp ý sửa đổi Luật Giao thông đường bộ và giao thẩm quyền cấp giấy phép lái xe cho Bộ Công an;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.