Thỏa thuận trọng tài vô hiệu do người xác lập thỏa thuận không có thẩm quyền

Bài viết trình bày các nội dung chính sau: Đặc điểm của thỏa thuận trọng tài; Thỏa thuận trọng tài vô hiệu do người xác lập thỏa thuận không có thẩm quyền theo luật trọng tài thương mại 2015.