Thực trạng áp dụng kế toán giá trị hợp lý tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam

Bài viết đánh giá thực trạng áp dụng kế toán GTHL của các NHTM Việt Nam, chỉ ra những hạn chế của vấn đề này, là cơ sở gợi mở cho những khuyến nghị áp dụng kế toán GTHL tại các NHTM Việt Nam theo chuẩn mực quốc tế.