Ứng dụng phân tích dữ liệu và dữ liệu lớn trong kiểm toán báo cáo tài chính - lợi ích và thách thức đối với các doanh nghiệp kiểm toán

Trong bài viết, tác giả tổng quan một số đặc điểm chính của việc ứng dụng phân tích dữ liệu và dữ liệu lớn trong kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC), đồng thời chỉ ra những lợi ích và những thách thức đối với doanh nghiệp kiểm toán khi áp dụng. Qua đó, tác giả thảo luận các giải pháp nhằm giảm thách thức khi áp dụng phân tích dữ liệu và dữ liệu lớn đối với các hãng kiểm toán trong hoạt động kiểm toán BCTC hiện đại.