Xác định nguồn nguy hiểm cao độ theo quy định của pháp luật hiện hành

Bài viết trình bày sự cần thiết của việc xác định nguồn nguy hiểm cao độ; Xác định nguồn nguy hiểm cao độ theo quy định của pháp luật hiện hành; Kiến nghị hoàn thiện quy định về cách xác định nguồn nguy hiểm cao độ.