• Ebook Bài tập Kế toán doanh nghiệp: Phần 2

  Ebook Bài tập Kế toán doanh nghiệp: Phần 2

  Cuốn 'Bài tập Kế toán doanh nghiệp' được biên soạn nhằm cung cấp cho người học những kiến thức chuyên ngành kế toán thương mại, dịch vụ và kinh doanh xuất nhập khẩu thành những kỹ năng nghiệp vụ kế toán, nhằm củng cố kiến thức cho những ai đang theo học chuyên ngành kế toán thương mại, kế toán dịch vụ và kinh doanh xuất nhập khẩu. Mời các...

   78 p giadinh 26/05/2021 13 0

 • Ebook Bài tập Kế toán doanh nghiệp: Phần 1

  Ebook Bài tập Kế toán doanh nghiệp: Phần 1

  Cuốn 'Bài tập Kế toán doanh nghiệp' được biên soạn nhằm giúp người học hệ thống lại toàn bộ kiến thức lý thuyết áp dụng vào thực tế qua các bài tập và tình huống thường gặp. Nó cũng giúp cho độc giả không chỉ hiểu biết về lý thuyết kế toán mà phải biết vận dụng kiến thức đó để xử lý những tình huống chuyên môn. Mời các bạn...

   66 p giadinh 26/05/2021 14 0

 • Bài giảng Kiểm toán doanh nghiệp - Chương 1

  Bài giảng Kiểm toán doanh nghiệp - Chương 1

  Chương này giúp người học: Hiểu được tổng quan về công cụ đầu tư tài chính, hiểu được tổng quan về BCTC hợp nhất, hiểu được phương pháp lập BCTC hợp nhất, lập và trình bày các chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất.

   33 p giadinh 26/05/2021 7 0

 • Bài giảng Kiểm toán doanh nghiệp - Chương 0

  Bài giảng Kiểm toán doanh nghiệp - Chương 0

  Môn học này giúp người học tìm hiểu đặc điểm nghiệp vụ, kiểm soát nội bộ và vận dụng các thủ tục kiểm toán đối với các khoản mục chủ yếu trên Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp như Kiểm toán Tiền; Kiểm toán Hàng tồn kho; Kiểm toán Giá vốn hàng bán; Kiểm toán Doanh thu & Nợ phải thu; Kiểm toán Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu.

   7 p giadinh 26/05/2021 6 0

 • Bài giảng Kiểm toán doanh nghiệp - Chương 2

  Bài giảng Kiểm toán doanh nghiệp - Chương 2

  Chương này giúp người học: Phân biệt được sai sót trong KT, thay đổi CSKT, thay đổi ước tính KT, vận dụng được PP điều chỉnh hồi tố và điều chỉnh phi hồi tố, nắm được cách trình bày BCTC những thông tin liên quan do điều chỉnh sai sót năm trước, thay đổi CSKT, ước tính KT.

   7 p giadinh 26/05/2021 5 0

 • Bài giảng Kiểm toán doanh nghiệp - Chương 3

  Bài giảng Kiểm toán doanh nghiệp - Chương 3

  Chương này giúp người học: Phân biệt được các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm, kế toán các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm cần điều chỉnh.

   5 p giadinh 26/05/2021 5 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 3: Bài 1 - TS. Nguyễn Thị Mai Anh

  Bài giảng Kế toán tài chính 3: Bài 1 - TS. Nguyễn Thị Mai Anh

  'Bài giảng Kế toán tài chính 3 - Bài 1: Kế toán trong doanh nghiệp kinh doanh thương mại nội địa' được biên soạn giúp người học nắm được các kiến thức về đặc điểm của hoạt động kinh doanh thương mại nội địa; Tính giá hàng hóa; Kế toán mua hàng hóa; Kế toán bán hàng hóa và các trường hợp xuất hàng hóa khác; Kế toán xác định kết quả kinh...

   69 p giadinh 26/05/2021 6 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 3: Bài 2 - TS. Trần Thị Nam Thanh

  Bài giảng Kế toán tài chính 3: Bài 2 - TS. Trần Thị Nam Thanh

  Mời các bạn cùng tham khảo 'Bài giảng Kế toán tài chính 3 - Bài 2: Kế toán lưu chuyển hàng hóa nhập khẩu' để nắm chi tiết các kiến thức về đặc điểm hoạt động lưu chuyển hàng hóa nhập khẩu và nguyên tắc kế toán ngoại tệ; Kế toán nhập khẩu trực tiếp và tiêu thụ hàng nhập khẩu trực tiếp; Kế toán nhập khẩu ủy thác.

   29 p giadinh 26/05/2021 6 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 3: Bài 3 - TS. Trần Thị Nam Thanh

  Bài giảng Kế toán tài chính 3: Bài 3 - TS. Trần Thị Nam Thanh

  Với mục tiêu trang bị cho người học các kiến thức về đặc điểm hoạt động lưu chuyển hàng hóa xuất khẩu và nguyên tắc kế toán ngoại tệ; Kế toán lưu chuyển hàng hóa xuất khẩu trực tiếp; Kế toán xuất khẩu ủy thác; Tailieu.vn giới thiệu đến các bạn 'Bài giảng Kế toán tài chính 3 - Bài 3: Kế toán lưu chuyển hàng hóa xuất khẩu'. Mời các bạn...

   30 p giadinh 26/05/2021 7 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 3: Bài 4 - TS. Hà Thị Phương Dung

  Bài giảng Kế toán tài chính 3: Bài 4 - TS. Hà Thị Phương Dung

  'Bài giảng Kế toán tài chính 4: Bài 3: Đặc điểm kế toán trong doanh nghiệp du lịch, dịch vụ' gồm 3 nội dung đó là đặc điểm hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ và nhiệm vụ kế toán; Kế toán các hoạt động kinh doanh chủ yếu trong du lịch, dịch vụ; Kế toán xác định kết quả kinh doanh trong kinh doanh du lịch, dịch vụ;

   26 p giadinh 26/05/2021 5 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 3: Bài 5 - ThS. Phí Văn Trọng

  Bài giảng Kế toán tài chính 3: Bài 5 - ThS. Phí Văn Trọng

  'Bài giảng Kế toán tài chính 3 - Bài 5: Đặc điểm kế toán trong doanh nghiệp xây lắp' được biên soạn nhằm trang bị cho người học kiến thức đặc điểm hoạt động kinh doanh xây lắp và nhiệm vụ kế toán; Đặc điểm kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp; Đặc điểm kế toán doanh thu tiêu thụ sản phẩm xây...

   49 p giadinh 26/05/2021 5 0

 • Vận dụng một số kỹ thuật dạy học vào giảng dạy học phần Kế toán thuế

  Vận dụng một số kỹ thuật dạy học vào giảng dạy học phần Kế toán thuế

  Việc nâng cao chất lượng giảng dạy kế toán nói chung và học phần kế toán thuế nói riêng phụ thuộc vào nhiều nhân tố như chuẩn đầu ra, khung chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, cách thức đánh giá kết quả, trong đó có thể nói phương pháp giảng dạy là một trong những nhân tố cốt lõi – cũng chính...

   5 p giadinh 26/05/2021 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số