• Giáo trình Vật lí đại cương: Các nguyên lí và ứng dụng - Tập 3: Quang học và vật lí lượng tử (Phần 2)

  Giáo trình Vật lí đại cương: Các nguyên lí và ứng dụng - Tập 3: Quang học và vật lí lượng tử (Phần 2)

  Giáo trình Vật lí đại cương: Các nguyên lí và ứng dụng - Tập 3: Quang học và vật lí lượng tử (Phần 2) có nội dung trình bày về: nguyên tử và bảng tuần hoàn các nguyên tố, vật rắn tinh thể và laze, hạt nhận nguyên tử và hạt cơ bản, vật lí các sao... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung giáo trình.

   189 p giadinh 20/01/2022 92 1

 • Giáo trình Vật lí đại cương: Các nguyên lí và ứng dụng - Tập 3: Quang học và vật lí lượng tử (Phần 1)

  Giáo trình Vật lí đại cương: Các nguyên lí và ứng dụng - Tập 3: Quang học và vật lí lượng tử (Phần 1)

  Giáo trình Vật lí đại cương: Các nguyên lí và ứng dụng - Tập 3: Quang học và vật lí lượng tử (Phần 1) trình bày các nội dung về: quang hình học, giao thoa ánh sáng, nhiễu xạ ánh sáng, phân cực ánh sáng, thuyết tương đối, lượng tử hóa bức xạ điện từ,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung giáo trình.

   231 p giadinh 20/01/2022 100 1

 • Giáo trình Quang học: Phần 1

  Giáo trình Quang học: Phần 1

  Giáo trình Quang học này được soạn để dùng cho sinh viên Khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm, theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có được mở rộng để sinh viên có tài liệu tham khảo một cách thấu đáo. Nội dung Giáo trình phần 1 gồm các phần sau: Quang hình học; Giao thoa ánh sáng; Nhiễu xạ ánh sáng;... Mời các bạn cùng tham khảo để...

   122 p giadinh 27/12/2021 81 2

 • Giáo trình Quang học: Phần 2

  Giáo trình Quang học: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của Giáo trình Quang học tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Hiện tượng phân cực ánh sáng; Sự tán sắc ánh sáng; Sự tán xạ ánh sáng; Quang điện từ; Các hiệu ứng quang lượng tử; Laser và quang học phi tuyến. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   133 p giadinh 27/12/2021 65 2

 • Giáo trình Hóa học: Phần 2

  Giáo trình Hóa học: Phần 2

  Tiếp phần 1, Giáo trình Hóa học: Phần 2 Cơ sở hóa học ứng dụng, cung cấp cho người học những kiến thức như: Nguồn điện hóa học - ứng dụng của điện phân (mạ điện); một số phương pháp bảo vệ vật liệu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   57 p giadinh 27/12/2021 59 1

 • Giáo trình Hóa học: Phần 1

  Giáo trình Hóa học: Phần 1

  Giáo trình Hóa học: Phần 1 Cơ sở lý thuyết về quá trình hóa học, cung cấp cho người học những kiến thức như: Nhiệt động học của các quá trình hóa học; tốc độ của các quá trình hóa học; điện hóa học. Mời các bạn cùng tham khảo!

   93 p giadinh 27/12/2021 64 1

 • Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 3 - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 3 - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

  Bài giảng môn Chủ nghĩa xã hội khoa học - Chương 3: Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, cung cấp cho người học những kiến thức như: Hình thái kinh tế xã hội Cộng sản chủ nghĩa; Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và mô hình chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

   65 p giadinh 28/11/2021 85 0

 • Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 6 - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 6 - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 6 Vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội cung cấp cho người học các kiến thức: Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về dân tộc; Dân tộc và quan hệ dân tộc ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

   18 p giadinh 28/11/2021 77 0

 • Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 2 - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 2 - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

  Bài giảng môn Chủ nghĩa xã hội khoa học - Chương 2: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, cung cấp cho người học những kiến thức như: Lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

   43 p giadinh 28/11/2021 76 0

 • Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 7 - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 7 - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 7 Vấn đề tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, cung cấp cho người học những kiến thức như: Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về tôn giáo; Tôn giáo ở Việt Nam và chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo!

   14 p giadinh 28/11/2021 72 0

 • Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 4 - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 4 - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

  Bài giảng môn Chủ nghĩa xã hội khoa học - Chương 4: Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa, cung cấp cho người học những kiến thức như: Dân chủ và dân chủ xã hội chủ nghĩa; Nhà nước xã hội chủ nghĩa; Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

   40 p giadinh 28/11/2021 77 0

 • Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 1 - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 1 - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học - Chương 1: Nhập môn Chủ nghĩa xã hội khoa học, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm Chủ nghĩa xã hội khoa học? Đối tượng, phương pháp và ý nghĩa của việc nghiên cứu CNXHKH; Sự ra đời của Chủ nghĩa xã hội khoa học; Các giai đoạn phát triển của Chủ nghĩa xã hội khoa học.

   52 p giadinh 28/11/2021 75 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số