• Bài giảng Phương pháp tính: Số gần đúng và sai số - Nguyễn Thị Cẩm Vân

  Bài giảng Phương pháp tính: Số gần đúng và sai số - Nguyễn Thị Cẩm Vân

  Bài giảng Phương pháp tính: Số gần đúng và sai số trình bày những khái niệm cơ bản về số gần đúng và sai số, chữ số có nghĩa, biểu diễn số thập phân, cách viết số gần đúng, xác định sai số của hàm số biết sai số của các đối số,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   111 p giadinh 26/04/2021 31 0

 • Bài giảng Phương pháp tính: Phương trình phi tuyến - Nguyễn Thị Cẩm Vân

  Bài giảng Phương pháp tính: Phương trình phi tuyến - Nguyễn Thị Cẩm Vân

  Bài giảng Phương pháp tính: Phương trình phi tuyến do Nguyễn Thị Cẩm Vân biên soạn giới thiệu tới người đọc các vấn đề về phương trình phi tuyến, khoảng cách ly nghiệm, phương pháp chia đôi, phương pháp lặp đơn, phương pháp Newton. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   203 p giadinh 26/04/2021 33 0

 • Bài giảng Phương pháp tính: Giới thiệu - Nguyễn Thị Cẩm Vân

  Bài giảng Phương pháp tính: Giới thiệu - Nguyễn Thị Cẩm Vân

  Bài giảng Phương pháp tính: Giới thiệu giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.

   30 p giadinh 26/04/2021 29 0

 • Bài giảng Phương pháp tính: Hệ phương trình phi tuyến - Nguyễn Thị Cẩm Vân

  Bài giảng Phương pháp tính: Hệ phương trình phi tuyến - Nguyễn Thị Cẩm Vân

  Bài giảng Phương pháp tính: Hệ phương trình phi tuyến gồm 6 phần cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp Gauss, phương pháp nhân tử LU, phương pháp Choleski, chuẩn của véctơ, chuẩn của ma trận, những phương pháp lặp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   142 p giadinh 26/04/2021 24 0

 • Bài giảng Phương pháp tính: Nội suy và xấp xỉ hàm - Nguyễn Thị Cẩm Vân

  Bài giảng Phương pháp tính: Nội suy và xấp xỉ hàm - Nguyễn Thị Cẩm Vân

  Bài giảng "Phương pháp tính: Nội suy và xấp xỉ hàm" bao gồm các nội dung sau: Đa thức nội suy, đa thức nội suy Lagrange, đa thức nội suy Newton, Spline bậc ba, bài toán xấp xỉ hàm thực nghiệm,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   106 p giadinh 26/04/2021 32 0

 • Bài giảng Phương pháp tính: Đạo hàm và tích phân - Nguyễn Thị Cẩm Vân

  Bài giảng Phương pháp tính: Đạo hàm và tích phân - Nguyễn Thị Cẩm Vân

  Bài giảng "Phương pháp tính: Đạo hàm và tích phân" cung cấp cho người học các kiến thức: Tính gần đúng đạo hàm, tính gần đúng tích phân xác định. Đây là một tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn sinh viên các ngành Khoa học tự nhiên và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   28 p giadinh 26/04/2021 32 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng: Lecture 2 - PGS.TS. Lê Sỹ Vinh

  Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng: Lecture 2 - PGS.TS. Lê Sỹ Vinh

  Bài giảng "Xác suất thống kê ứng dụng - Lecture 2: Biến cố và xác suất của biến cố" phần tiếp theo cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các qui tắc tính xác suất, phép thử lặp – Công thức Becnuli, xác suất có điều kiện, công thức xác suất đầy đủ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p giadinh 26/04/2021 31 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng: Lecture 1 - PGS.TS. Lê Sỹ Vinh

  Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng: Lecture 1 - PGS.TS. Lê Sỹ Vinh

  Bài giảng "Xác suất thống kê ứng dụng - Lecture 1: Biến cố và xác suất của biến cố" cung cấp cho người học các kiến thức: Phép thử ngẫu nhiên và không gian mẫu, biến cố và quan hệ giữa chúng, xác suất của một biến cố, các qui tắc tính xác suất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p giadinh 26/04/2021 33 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng: Lecture 3 - PGS.TS. Lê Sỹ Vinh

  Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng: Lecture 3 - PGS.TS. Lê Sỹ Vinh

  Bài giảng "Xác suất thống kê ứng dụng - Lecture 3: Đại lượng ngẫu nhiên rời rạc" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Đại lượng ngẫu nhiên, phân bố xác suất, kì vọng, phương sai, phân bố nhị thức, phân bố poisson, phân bố đồng thời. Mời các bạn cùng tham khảo.

   32 p giadinh 26/04/2021 31 0

 • Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của V.I. Lênin đối với sự hình thành con đường cách mạng của Nguyễn Ái Quốc

  Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của V.I. Lênin đối với sự hình thành con đường cách mạng của Nguyễn Ái Quốc

  Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của V.I. Lênin là một đóng góp quan trọng vào học thuyết Mác - Lênin, vào quá trình hoạt động của Quốc tế Cộng sản, nhất là ở Đại hội II và vào sự phát triển của phong trào cộng sản, công nhân quốc tế. Trên hành trình tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái...

   11 p giadinh 26/04/2021 28 0

 • Dựa vào nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh

  Dựa vào nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh

  Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam đã chỉ rõ, để Đảng vững mạnh, ngang tầm với nhiệm vụ, cần phải xây dựng Đảng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức. Trong điều kiện Đảng đã trở thành Đảng cầm quyền, xây dựng, chỉnh đốn Đảng càng phải tiến hành thường xuyên hơn

   6 p giadinh 26/04/2021 30 0

 • Học tập và làm theo phong cách làm việc Hồ Chí Minh - nhìn từ góc độ người giảng viên đại học

  Học tập và làm theo phong cách làm việc Hồ Chí Minh - nhìn từ góc độ người giảng viên đại học

  Trong bài viết này, từ sự phân tích, nghiên cứu phong cách làm việc Hồ Chí Minh, tác giả rút ra những nội dung cần thiết mà người giảng viên nói chung, giảng viên Trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) nói riêng cần phải học tập để thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng giảng dạy, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới giáo dục đại học...

   10 p giadinh 26/04/2021 31 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số