• Giáo trình Tài chính doanh nghiệp: Phần 1 - TS. Bùi Văn Vần, TS. Vũ Văn Ninh (Đồng chủ biên)

  Giáo trình Tài chính doanh nghiệp: Phần 1 - TS. Bùi Văn Vần, TS. Vũ Văn Ninh (Đồng chủ biên)

  Phần 1 của giáo trình "Tài chính doanh nghiệp" cung cấp cho học viên những kiến thức về: tổng quan tài chính doanh nghiệp; các công cụ chủ yếu trong quản trị tài chính doanh nghiệp; báo cáo tài chính doanh nghiệp và các hệ số tài chính cơ bản; quyết định đầu tư vốn của doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   262 p giadinh 26/11/2022 2 0

 • Giáo trình Tài chính doanh nghiệp: Phần 2 - TS. Bùi Văn Vần, TS. Vũ Văn Ninh (Đồng chủ biên)

  Giáo trình Tài chính doanh nghiệp: Phần 2 - TS. Bùi Văn Vần, TS. Vũ Văn Ninh (Đồng chủ biên)

  Phần 2 của giáo trình "Tài chính doanh nghiệp" cung cấp cho học viên những kiến thức về: quyết định huy động vốn của doanh nghiệp; quyết định phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp; quản trị vốn và kế hoạch tài chính của doanh nghiệp; các vấn đề tài chính đặc biệt;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   360 p giadinh 26/11/2022 3 0

 • Giáo trình Phân tích hoạt động trong kinh doanh: Phần 1

  Giáo trình Phân tích hoạt động trong kinh doanh: Phần 1

  Giáo trình Phân tích hoạt động trong kinh doanh: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề lý luận cơ bản về phân tích hoạt động trong kinh doanh; Phân tích kết quả sản xuất trong kinh doanh; Phân tích một số yếu tố sản xuất kinh doanh;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   127 p giadinh 04/10/2022 159 8

 • Giáo trình Phân tích hoạt động trong kinh doanh: Phần 2

  Giáo trình Phân tích hoạt động trong kinh doanh: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của "Giáo trình Phân tích hoạt động trong kinh doanh" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Phân tích chi phí kinh doanh và giá thành sản phẩm; Phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận; Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   207 p giadinh 04/10/2022 80 9

 • Giáo trình Phương pháp tối ưu trong kinh doanh: Phần 1

  Giáo trình Phương pháp tối ưu trong kinh doanh: Phần 1

  Giáo trình Phương pháp tối ưu trong kinh doanh: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Các bài toán tối ưu trong việc ra quyết định kinh doanh; Bài toán quy hoạch tuyến tính; Ứng dụng bài toán quy hoạch trong kinh doanh; Bài toán vận tải; Phương pháp thế vị giải bài toán vận tải;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   118 p giadinh 04/10/2022 43 3

 • Giáo trình Phương pháp tối ưu trong kinh doanh: Phần 2

  Giáo trình Phương pháp tối ưu trong kinh doanh: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của "Giáo trình Phương pháp tối ưu trong kinh doanh" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Bài toán sản xuất động bộ; Các bài toán tối ưu trên đồ thị; Bài toán trò chơi ma trận; Ứng dụng bài toán trò chơi ma trận trong kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   91 p giadinh 04/10/2022 74 5

 • Giáo trình Quản trị doanh nghiệp: Phần 1 - NXB Đại học Kinh tế Quốc dân

  Giáo trình Quản trị doanh nghiệp: Phần 1 - NXB Đại học Kinh tế Quốc dân

  "Giáo trình Quản trị doanh nghiệp" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Giới thiệu chung về quản trị doanh nghiệp; Nhà quản trị, chức năng và lĩnh vực quản trị doanh nghiệp; Cơ cấu tổ chức quản trị doanh nghiệp; Chỉ huy trong quản trị doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   193 p giadinh 04/10/2022 68 7

 • Giáo trình Quản trị doanh nghiệp: Phần 2 - NXB Đại học Kinh tế Quốc dân

  Giáo trình Quản trị doanh nghiệp: Phần 2 - NXB Đại học Kinh tế Quốc dân

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của "Giáo trình Quản trị doanh nghiệp" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Điều hành trong quản trị doanh nghiệp; Quản trị kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp; Đổi mới trong quản trị doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   296 p giadinh 04/10/2022 133 8

 • Giáo trình Xây dựng văn hóa và văn hóa doanh nghiệp: Phần 1

  Giáo trình Xây dựng văn hóa và văn hóa doanh nghiệp: Phần 1

  "Giáo trình Xây dựng văn hóa và văn hóa doanh nghiệp" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Cơ sở lý luận về văn hóa và văn hóa doanh nghiệp; Văn hóa dân tộc; Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành văn hóa doanh nghiệp; Tác động của văn hóa doanh nghiệp đối với sự phát triển doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   85 p giadinh 04/10/2022 41 4

 • Giáo trình Xây dựng văn hóa và văn hóa doanh nghiệp: Phần 2

  Giáo trình Xây dựng văn hóa và văn hóa doanh nghiệp: Phần 2

  "Giáo trình Xây dựng văn hóa và văn hóa doanh nghiệp" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Phương thức xây dựng văn hóa doanh nghiệp thời kỳ hội nhập; Hệ thống các văn bản về văn hóa doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   88 p giadinh 04/10/2022 149 9

 • Ebook Retail and management (9th edition): Part 1

  Ebook Retail and management (9th edition): Part 1

  Part 1 of the document Retail and management (9th edition) has contents: Multichannel retailing, customer buying behavior, retail market strategy, financial strategy, retail locations, retail site location, human resource management,... and other contents. Invite you to refer.

   352 p giadinh 04/10/2022 86 4

 • Ebook Retail and management (9th edition): Part 2

  Ebook Retail and management (9th edition): Part 2

  Continued part 1, the document Retail and management (9th edition): Part 2 has contents: Managing the merchandise planning process, buying merchandise, retail communication mix, customer service, store layout, design, and visual merchandising,... and other contents. Invite you to refer.

   356 p giadinh 04/10/2022 91 6

Hướng dẫn khai thác thư viện số