• Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 3 - ThS. Đoàn Kim Thêu

  Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 3 - ThS. Đoàn Kim Thêu

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Marketing ngân hàng - Bài 3: Lựa chọn thị trường mục tiêu cho ngân hàng" để hiểu được thực chất của việc phân đoạn thị trường; Các tiêu thức dùng để phân đoạn thị trường từ đó có thể lựa chọn được thị trường mục tiêu cho ngân hàng.

   22 p giadinh 27/08/2021 7 0

 • Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 4 - ThS. Đoàn Kim Thêu

  Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 4 - ThS. Đoàn Kim Thêu

  "Bài giảng Marketing ngân hàng - Bài 4: Chiến lược sản phẩm ngân hàng" nghiên cứu đặc điểm sản phẩm ngân hàng ngân hàng – làm thế nào để tạo ra được sự khác biệt trong cung ứng và phân phối loại hình dịch vụ đặc thù này; Hiểu được chu kỳ sống của sản phẩm ngân hàng và những giai đoạn cơ bản trong hoạt động phát triển sản phẩm mới...

   30 p giadinh 27/08/2021 7 0

 • Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 2 - ThS. Đoàn Kim Thêu

  Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 2 - ThS. Đoàn Kim Thêu

  "Bài giảng Marketing ngân hàng - Bài 2: Thị trường và môi trường marketing ngân hàng" nghiên cứu môi trường kinh doanh – công việc đầu tiên cần thiết và có tính chất quyết định của hoạt động marketing ngân hàng nhằm xác định nhu cầu của thị trường và sự biến động của nó; Các xu hướng kinh tế và xã hội ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng dịch...

   34 p giadinh 27/08/2021 6 0

 • Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 1 - ThS. Đoàn Kim Thêu

  Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 1 - ThS. Đoàn Kim Thêu

  "Bài giảng Marketing ngân hàng - Bài 1: Tổng quan về marketing ngân hàng" trình bày khái niệm marketing ngân hàng; Vai trò của marketing đối với ngân hàng; Chức năng của bộ phận marketing trong ngân hàng; Đặc điểm của marketing ngân hàng.

   21 p giadinh 27/08/2021 6 0

 • Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 5 - ThS. Đoàn Kim Thêu

  Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 5 - ThS. Đoàn Kim Thêu

  "Bài giảng Marketing ngân hàng - Bài 5: Chiến lược giá sản phẩm ngân hàng" trình bày khái niệm và những đặc điểm khác biệt giữa định giá sản phẩm của ngân hàng với các sản phẩm thông thường khác; Những căn cứ chủ yếu để xác định giá và quy trình định giá sản phẩm ngân hàng; Phương pháp cơ bản để định giá và xây dựng chiến lược giá...

   31 p giadinh 27/08/2021 7 0

 • Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Bài 3 - TS. Nguyễn Trọng Tài

  Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Bài 3 - TS. Nguyễn Trọng Tài

  "Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại - Bài 3: Tài sản và quản lý tài sản ở ngân hàng thương mại" thông tin đến người học các khoản mục tài sản và đặc điểm các khoản mục tài sản ở ngân hàng thương mại; nội dung chủ yếu về quản trị tài sản ở ngân hàng thương mại.

   11 p giadinh 27/08/2021 8 0

 • Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Bài 2 - TS. Nguyễn Trọng Tài

  Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Bài 2 - TS. Nguyễn Trọng Tài

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại - Bài 2: Nguồn vốn và quản trị nguồn vốn ngân hàng thương mại" để nắm chi tiết các kiến thức cụ thể nguồn vốn của ngân hàng thương mại; Các nhân tố ảnh hưởng đến nguồn vốn của ngân hàng thương mại; Mục tiêu quản trị nguồn vốn của ngân hàng thương mại; Nội dung...

   11 p giadinh 27/08/2021 8 0

 • Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Bài 1 - TS. Nguyễn Trọng Tài

  Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Bài 1 - TS. Nguyễn Trọng Tài

  "Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại - Bài 1: Tổng quan về ngân hàng và quản trị kinh doanh ngân hàng" cung cấp đến người học kiến thức Lịch sử hình thành và phát triển ngân hàng thương mại, chức năng, các loại hình, đặc trưng lĩnh vực kinh doanh ngân hàng; các nhân tố tác động tới hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại...

   24 p giadinh 27/08/2021 7 0

 • Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Bài 4 - TS. Nguyễn Trọng Tài

  Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Bài 4 - TS. Nguyễn Trọng Tài

  "Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại - Bài 4: Quản trị thanh khoản ở ngân hàng thương mại" trang bị cho người học các khái niệm; Cung - cầu thanh khoản; Quản trị thanh quản trị thanh khoản ở ngân hàng thương mại.

   11 p giadinh 27/08/2021 7 0

 • Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Bài 5 - TS. Nguyễn Trọng Tài

  Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Bài 5 - TS. Nguyễn Trọng Tài

  "Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại - Bài 5: Quản trị các công cụ phái sinh" giúp người học hiểu rõ tầm quan trọng của các công cụ phái sinh; Nắm được các mục tiêu và nguyên tắc trong quản trị các công cụ phái sinh; Các nội dung về quản trị các giao dịch phái sinh ở ngân hàng thương mại.

   12 p giadinh 27/08/2021 8 0

 • Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Bài 6 - TS. Nguyễn Trọng Tài

  Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Bài 6 - TS. Nguyễn Trọng Tài

  "Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại - Bài 6: Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng" cung cấp đến người học kiến thức về các loại rủi ro trong kinh doanh ngân hàng; Các nhân tố tác động tới quản trị rủi ro ở ngân hàng; Các phương pháp chủ chốt mà các ngân hàng thường vận dụng trong phòng ngừa rủi ro.

   23 p giadinh 27/08/2021 7 0

 • Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Bài 7 - TS. Nguyễn Trọng Tài

  Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Bài 7 - TS. Nguyễn Trọng Tài

  "Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại - Bài 7: Quản trị tài chính trong kinh doanh ngân hàng" cung cấp kiến thức nghiệp vụ tài chính ở ngân hàng thương mại; Chỉ tiêu được sử dụng để đánh giá kết quả tài chính ở ngân hàng thương mại; Các mục tiêu và nội dung trong quản trị tài chính ở ngân hàng thương mại; Nhân tố tác động đến hoạt...

   12 p giadinh 27/08/2021 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số